Úvod  /  O nás  /  LP v médiích

Jiří Gruntorád:
Libri prohibiti - poučné ohlédnutí za neradostnou minulostí

Dějiny a současnost, roč. 24, č. 5/2002

poučné ohlédnutí za neradostnou minulostí

Vznik knihovny
Knihovna “zakázaných knih” vznikla z potřeby soustředit na jednom místě a zpřístupnit širší veřejnosti produkci exilových a samizdatových vydavatelů a zaplnit tak jedno z “bílých míst” naší nedávné historie. Jsme přesvědčeni, že jedním z pilířů demokracie je právo občana na přístup k informacím bez jakýchkoli překážek, a snažíme se přispět k naplnění tohoto práva. Abychom takovou službu mohli skutečně poskytovat, musí být knihovna soukromá a nezávislá.
Po roce překonávání mnoha právnických, finančních, prostorových a jiných problémů se nám podařilo knihovnu v říjnu 1990 otevřít v Podskalské ulici za finanční a technické pomoci Čs. nadace Charty 77 a za účasti mnoha významných kulturních představitelů včetně prezidenta republiky.
Pozdější činnost knihovny umožnila nezištná pomoc mnoha příznivců naší myšlenky. Vytvořila se tak v Čechách naprosto ojedinělá a nezastupitelná knihovna, která zde dosud chyběla.
Základem knihovny byly archivní exempláře samizdatové edice Popelnice, kterou vydával Jiří Gruntorád, a další publikace jím získané koupí nebo výměnou v době normalizace. Sbírku tehdy tvořilo asi 2000 knih, reprezentativní soubor časopisů a dalších dokumentů.

Společnost Libri prohibiti
Vzhledem k tomu, že knihovna potřebovala právní subjektivitu, založili jsme a 24. dubna 1991 na Ministerstvu vnitra ČR zaregistrovali nevýdělečné občanské sdružení - Společnost Libri prohibiti, jejímž hlavním cílem je zajištění činnosti a dobudování naší knihovny. Členské příspěvky nejsou stanoveny.
Mezi zakládajícími členy společnosti jsou mj. spisovatelé Václav Havel, Ivan Klíma, Hana Ponická, Zdeněk Urbánek, Ludvík Vaculík, filozof Radim Palouš, historikové Vilém Prečan a Jaroslav Opat či teolog Oto Mádr.
Valnou hromadou Společnosti Libri prohibiti byly 22. února 2000 přijaty nové stanovy a byl zvolen výbor, jehož předsedou se stal Radim Palouš, místopředsedou Ivan M. Havel, dalšími členy jsou Oldřich Černý (Ženeva), Zdeňka Gruntorádová a Jiří Gruntorád, který je také jednatelem. Tento výbor bude po příštích pět let reprezentovat naše občanské sdružení. Do Společnosti Libri prohibiti i nadále zveme všechny zájemce o členství, kteří mohou a chtějí knihovně jakkoli pomoci.

Aktuální stav fondů knihovny
Knihovna se skládá z fondů samizdatové a exilové literatury, archivu dokumentů a audiovizuálního oddělení. Je zde celkem přes 21000 knihovních jednotek a téměř 1700 titulů periodik.
Sbírky rozšiřujeme nákupy, výměnou, trvalými zápůjčkami a dary příznivců z domova i ze zahraničí. Z cenných unikátů a materiálů zapůjčených pořizujeme kopie, včetně elektronických, které poskytujeme k prezenčnímu studiu.

Knihovní fond je rozdělen do těchto částí:

1. České samizdatové monografie a časopisy
Fond má přes 10300 knihovních jednotek ze 70. a 80. let, a to jak edičních (např. Edice Expedice, Petlice, Popelnice, Česká expedice, Kvart, Kde domov můj atd. - přibližně 100 edic a nakladatelů), tak i publikací mimoedičních. Sbírka časopisů čítá 335 titulů (např. Informace o Chartě 77, Informace o církvi, Revolver revue, Vokno, Historické studie, Kritický sborník, Střední Evropa atd.), všechna významná periodika jsou kompletní.

2. České exilové monografie a časopisy
Fond zahrnuje přes 5700 knihovních jednotek. Je zde zastoupeno 35 nakladatelství, která měla souvislý ediční program, a přes 400 jednotlivých nakladatelů a institucí, které vydávaly publikace v češtině. Kompletní je produkce nakladatelství 68’ Publishers, Index, Poezie mimo domov, Rozmluvy, Opus bonum, Arkýř, Konfrontace, Edice satiry, Framar, Moravian Library, Sklizeň atd. Máme již přes 700 titulů čs. exilových periodik, z toho jsou kompletní ročníky časopisů Svědectví, Listy, Studie, Proměny, 150 000 slov, Obrys, Západ, Reportér, Rozmluvy, Hlas domova, Text, Kanadské listy, Sklizeň, Okno, Modrá revue, Hovory s pisateli, Perspektivy, Bohemia, Skutečnost, České slovo, Národní politika, Právo lidu, Paternoster, Zpravodaj Čechů a Slováků ve Švýcarsku a další, zahrnující období od konce 40. let do současnosti.

3. Monografie a časopisy 1. a 2. odboje
Fond obsahuje 58 knihovních jednotek legionářské literatury z 1. světové války, 630 monografií československého válečného exilu 1939 - 1945 a některé časopisy z období 1. a 2. světové války.

4. Cizí samizdatové monografie a časopisy
Fond má přes 170 knihovních jednotek slovenského a přes 600 knihovních jednotek polského samizdatu, 38 titulů slovenských a 195 titulů polských periodik. Okrajově je zastoupen i ruský samizdat a periodika z bývalé NDR.

5. Cizí exilové monografie a časopisy
Fond má přes 460 knihovních jednotek slovenských exilových monografií a přes 50 titulů časopisů, 250 svazků monografií ruského a ukrajinského exilu z let 1920 - 1990 s několika časopisy, polský exil je zastoupen jen několika desítkami publikací a časopisů.

6. Cizojazyčné monografie a časopisy
Fond cizojazyčných knih se vztahem k Československu a dalším komunistickým zemím nebo k problematice lidských práv, včetně překladů z češtiny, má přes 2270 svazků a na 430 titulů časopisů.

7. Dokumentace a archiv
Velkou část tohoto fondu tvoří dokumenty o porušování lidských a občanských práv v bývalém Československu a v celém sovětském bloku. Jde o soubor písemných dokumentů vzniklý zejména činností nezávislých iniciativ Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, Východoevropské informační agentury atd., práce jednotlivých autorů i skupin šířené samizdatem, fejetony, politické komentáře, příležitostné texty, petice, dopisy apod. V roce 1998 jsme přikročili k jejich zpracování, které jsme však museli z finančních důvodů pozastavit, zatím je hotovo přes 900 záznamů. Dále jsou zde nepublikované práce a rukopisy (přes 270 knihovních jednotek), dokumenty a písemné doklady o činnosti exilových organizací, nakladatelství a redakcí včetně korespondence, samizdatové plakáty, letáky, fotografický a výstřižkový archiv.

8. Příruční knihovna - tematická a sekundární literatura
Obsahuje knihy, časopisy a další dokumenty o samizdatové a exilové literatuře, katalogy, bibliografické soupisy, slovníky, biografické a diplomové práce, celkem přes 800 položek.

9. Audiovizuální oddělení
Vzniklo v roce 1993 z iniciativy PhDr. Aleše Opekara. V současné době již vlastníme nahrávky nekonformní hudby na 1530 kazetách, 96 CD-ROM médiích a 87 gramofonových deskách, zvukové záznamy podzemních přednášek a seminářů (cca 450), videodokumenty a filmovou amatérskou produkci (cca 430 záznamů) na 290 videokazetách. Nahrávky se snažíme získávat přímo od původců, tedy v nejlepší možné technické kvalitě.

Knihovní fondy, včetně audiovizuálních, počítačově zpracováváme v knihovnickém systému ISIS/MAKS, průběžně je doplňujeme a pracujeme na jejich revizi. Databáze rozšiřujeme také o záznamy desiderat a vytváříme tak bibliografické soubory. Zpracováváme i článkové bibliografie důležitých samizdatových časopisů, např. Kritického sborníku, Hosta, Historických studií, Obsahu a dalších, máme již přes 7800 záznamů. Tiskem jsme některé uveřejnili v Kritickém sborníku, kde postupně vycházely i bibliografie samizdatových edic: Jungiana, Nové cesty myšlení, Spisy Jana Patočky, Česká expedice, Krameriova expedice, Popelnice, Expedice (černá i světlá řada), Alef a Knihovna Střední Evropy.

Naše publikace

Katalog knih českého exilu 1948-1994
Naši první knižní publikaci jsme s finanční pomocí Ministerstva zahraničních věcí ČR vydali v roce 1995 v nakladatelství Primus. Katalog knih českého exilu 1948 - 1994, jak jsme ji nazvali, je vlastně kombinací bibliografie knih vydaných na Západě českými vydavateli a katalogů tří pražských knihoven (Libri prohibiti, Národní knihovny a knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR). Tomuto vydání předcházela několikaletá přípravná práce, zahrnující i rešerše v Národní knihovně a v knihovně ÚČL AV ČR. Katalog, dnes již rozebraný, sestavil Jiří Gruntorád. Obsahuje 3111 bibliografických záznamů, má 394 stran, jmenný a předmětový rejstřík osob. Cena publikace byla 129,- Kč.

Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Zprávy Východoevropské informační agentury
V roce 1996 jsme bibliograficky zpracovali Sdělení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a Zprávy Východoevropské informační agentury. Tyto bibliografie jsou uživatelům přístupné v elektronické podobě i jako tištěný katalog (interní neprodejný tisk knihovny Libri prohibiti). Tento projekt byl realizován s podporou Nadace rozvoje občanské společnosti.

Informace o Chartě 77: Článková bibliografie 1978-1990
V rámci projektu Knižní vydání článkové bibliografie Informací o Chartě 77 jsme v r. 1997 elektronicky zpracovali veškeré podklady pro tisk a v březnu 1998 jsme v nakladatelství Doplněk vydali tuto knihu pod názvem Informace o Chartě 77: Článková bibliografie 1978-1990. Projekt podpořila Nadace rozvoje občanské společnosti z Phare Programu rozvoje občanské společnosti Komise Evropské Unie. Tato publikace obsahuje 4129 bibliografických záznamů, má 628 stran, autorský a jmenný rejstřík a také rejstřík institucí. Bibliografii sestavil Jiří Gruntorád s pomocí Jany Lifkové. Brožovaná publikace stojí 315,- Kč, vázaná 350,- Kč.

Exilová periodika: Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945
S finanční podporou MZV ČR, NROS a hlavního města Prahy jsme v roce 2000 vydali v nakladatelství Ježek katalog, který přináší soupis 1093 dosud zjištěných periodik. Volně navazuje na náš Katalog knih českého exilu 1948-1994 a je opět kombinací bibliografie a katalogu. Její heslář zaznamenává všechny dosud známé tituly periodik z uvedeného období, vydávané v češtině a věnujeme pozornost i časopisům ve slovenštině a dalších jazycích. Součástí knihy jsou také bibliografické záznamy všech titulů přítomných v Libri prohibiti včetně soupisu všech čísel a příležitostně uvádíme i soupisy periodik v knihovně Náprstkova muzea v Praze a v archivu olomouckého Centra pro exilová studia. Detailně popisuje více než 600 titulů zastoupených v Libri prohibiti, má 503 stran, osobní, vydavatelský a názvový rejstřík. Jen osobní rejstřík obsahuje téměř 3500 jmen. Katalog sestavili Lucie Formanová, Jiří Gruntorád a Michal Přibáň. Vázaná publikace stojí 360,- Kč.

Naše výsledky v roce 2001
Od září roku 1999 lze navštívit naše české a anglické internetové stránky, od letošního roku i německé, na adrese http://libpro.cts.cuni.cz.Zřídili jsme je s finanční pomocí Ministerstva kultury ČR s laskavým přispěním Centra pro teoretická studia při UK a AV ČR a v minulém roce je navštívilo na 2500 zájemců. Vystaveny jsou zde základní informace o knihovně a sdružení, je zde naše aktuální výroční zpráva, seznamy hledaných knih a nově také některé katalogy.
Katalog československých exilových knižních publikací, vydávaných od r. 1948 do současnosti obsahuje 3530 záznamů a vyhledávat v něm lze v několika rejstřících, názvovém, autorském, vydavatelském a personálním. Podle stejných kritérií lze pracovat i s katalogem slovenských exilových publikací. Ten obsahuje zatím 400 záznamů. Oba katalogy jsou průběžně aktualizovány a chceme zde prezentovat i další, zejména katalog publikací československého válečného exilu a výhledově i katalogy československého samizdatu.
V rámci grantu EIDHR Evropského společenství jsme zpracovali archivní fond Československé studentské hnutí v šedesátých letech (sbírka Ivana Dejmala), který obsahuje 545 inventárních jednotek v osmi kartonech, a větší část archivu Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V rámci vlastního projektu zpracoval muzikolog Aleš Opekar větší část audiovizuálního fondu a rozšířil tak podstatným způsobem stávající katalog.
V průběhu roku 1999 byly do elektronické podoby převedeny tři kompletní exilové časopisy. Prvním byla nezávislá revue Skutečnost, vycházející od roku 1949 do roku 1953, s 1096 digitalizovanými stranami textu. Dalším poněkud obsáhlejším celkem byla nezávislá kulturní revue Sklizeň, vycházející v letech 1953-1979, s 2040 stranami. Měsíčník pro politiku a kulturu Zápisník, vycházející v průběhu let 1958-1962, (491 stran) uzavírá výčet exilových časopisů převedených do elektronické podoby. Včetně několika samizdatových publikací jsme takto zpracovali přes 4000 stran. Je to ovšem jen nepatrný zlomek materiálů, které musí být v dohledné době do elektronické podoby převedeny, a to nejen z důvodů jejich uchování coby kulturního dědictví, ale také jejich efektivnějšího využívání. V minulém roce jsme v práci na projektu vzhledem k nedostatku finančních prostředků nemohli pokračovat.

Prosba
Již dnes je ve fondu knihovny nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku z uvedeného období, ještě stále však zůstávají ve fondu citelné mezery, které je třeba doplnit. Žádáme proto o pomoc přátele doma i ve světě. Kdo má ještě staré samizdatové nebo exilové knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, filmy, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Jiří Gruntorád
Dějiny a současnost, roč. 24, č. 5/2002

VÝSTAVA
Nepřehlédněte

priban_korespondence_ladislava_radimskeho_1461692230.jpg

Podpořte nás

PODPOŘTE NÁS

Ve fondu knihovny je nejrozsáhlejší sbírka exilového a samizdatového tisku, stále však ještě zůstávají citelné mezery, které je třeba doplnit. Prosíme proto o pomoc přátele doma i v cizině. Kdo máte staré samizdatové nebo exilové a krajanské knihy, noviny, časopisy, gramofonové desky, nahrávky, brožury, letáky, oběžníky apod., ozvěte se, je to důležité!

Neméně důležitá je pro nás i finanční podpora. Také díky vaší pomoci pokračujeme v započaté práci a umožňuje nám zachovat si nezávislost. Děkujeme!

Podpořte konkrétně:

digitalizace audio a video nahrávek

digitalizace exilových a samizdatových časopisů

katalogizace knih, časopisů a nahrávek

zpracování osobních fondů a archivů

Uvítáme Vaši případnou finanční pomoc:

Číslo bankovního účtu je 219642286/0300 u ČSOB a.s.

Pro zahraniční platby IBAN:

CZ9403000000000219642286

BIC (SWIFT): CEKOCZPP

IČO: 45247048

Také jsme připraveni přijmout knižní dary všeho druhu, samizdatovou a exilovou literaturu, noviny a časopisy, letáky, plakáty, drobné tisky, fotografie, nahrávky, filmy, dokumenty a písemné pozůstalosti.

Děkujeme!

Právě se děje

Spolupráce Libri prohibiti na projektu The Women Of Charter 77 And The New Dissenters

Projekt Rádia Svobodná Evropa představuje osudy tří signatářek Charty 77, jejichž odvaha se stala inspirací pro další ženy bojující za svobodu.

woman-77_1484405807.jpg

Odkaz na webové stránky projektu naleznete zde.